Voorwaarden vriendenprogramma Imagine Film Festival

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen vrienden en Stichting Imagine Film Festival. Alleen natuurlijke personen kunnen zich aanmelden als vriend; rechtspersonen en andere entiteiten kunnen dat niet.
  2. De overeenkomst tussen vrienden en Imagine Film Festival wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande vanaf de datum van inschrijving totdat de overeenkomst door de vriend wordt opgezegd. 
  3. De vriendenpas, de exclusieve Imagine-tas en de nieuwste editie van Schokkend Nieuws kunnen tijdens het festival worden opgehaald bij de infobalie in EYE.
  4. De vriendenbijdrage wordt geïncasseerd door middel van een door de vriend verstrekte machtiging tot jaarlijkse incasso. De eerste betaling na aanmelding als vriend vindt plaats in de maand van aanmelding of de daaropvolgende maand.
  5. Indien een periodieke incasso niet lukt neemt Imagine contact op met de vriend om de verstrekte gegevens te verifiëren. Enkele weken later zal Imagine nogmaals de incassomachtiging bij de bank aanbieden.
  6. In het geval dat de vriend tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen die genoemd zijn in deze voorwaarden, is Imagine Film Festival gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden. Bij ontbinding vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaats.
  7. Imagine Film Festival heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de verschillende vriendschappen te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden met ingang van de publicatie op www.imaginefilmfestival.nl. Deze en toekomstige voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten.
  8. De contactgegevens van het vriendenprogramma van Imagine Film Festival zijn:

Postadres: Stichting Imagine Film Festival
T.a.v. Anne Geelhoed
Timorplein 44
1094 CC AMSTERDAM
E-mailadres: anne@imaginefilmfestival.nl
Telefoonnummer: (020) 679 4875